KỶ NIỆM TRÒN 1 NĂM VOTING BP TRÊN CONTENTOS

10 Triệu VEST CHO VAT Đã Sẵn Sàng Nhân Sự Kiện!

Image for post
Image for post

Kính gửi COSers toàn cầu,

Cảm ơn bạn đã ở đây với chúng tôi trong một thời gian rất dài để xây dựng một hệ sinh thái nội dung tốt thông qua công nghệ Blockchain.Với hơn 125 triệu VEST đã được đóng góp vào chương trình Vote Bp của Contentos từ cộng đồng tuyệt vời trên toàn cầu để hỗ trợ mainnet của chúng tôi và chia sẻ lợi nhuận.

Để kỷ niệm 1 năm sự kiện Vote BP của Contentos, chúng tôi đã chuẩn bị 10 triệu VEST CHO VAY để dành tặng cộng đồng toàn cầu, để thể hiện được sự biết ơn trong đầu tư và đóng góp vào Mainnet Contentos.

* Lãi suất cho vay 0.

* Phí quản lý cực kỳ thấp.

* Mỗi thành viên có thể đăng ký khoản vay tối đa 300.000 VEST.

Thời gian biểu :
* Bắt đầu : Từ 11/11–23:59 25/11/2020 (GMT + 8)
* Thời gian cho vay: 30 ngày
* Ngày phân phối: 26/11/2020 (Ngày lễ TẠ ƠN quốc tế)

Khoản vay để đầu tư:
*
Khoản vay tối thiểu 10.000 VEST và đơn vị vay cố định.
* Khoản vay tối đa 300.000 VEST.
* Người đến trước được hưởng trước.

Phí:

Mỗi 10,000 VEST được cho vay sẽ yêu cầu chi phí 10 COS làm phí quản lý hàng ngày.
Ví dụ. Phí quản lý của khoản vay 30.000 VEST trong 30 ngày sẽ là 10 * 3 * 30 = 900 COS.

Làm sao để đăng ký:

Bước thứ 1:
Điền vào Biểu mẫu Google với thông tin sau để đăng ký.
(Bắt đầu từ 11/11–23:59 25/11/2020 (GMT + 8) )
* UID của bạn
* Địa chỉ ví Mainnet của bạn
* Số tiền muốn vay của bạn

Bước thứ 2:
Gửi phí quản lý COS tương ứng vào ví mainnet chính thức của Contentos
Ví mainnet: cosyear
(kiểm tra tại đây: https://explorer.contentos.io/#/)

Bước thứ 3:
Chờ đợi quá trình xem xét và xác nhận và nhận số tiền bạn đã vay.

Chúng ta đã cùng nhau làm việc và trải qua một năm thành công với tất cả các bạn! Mong muốn tạo ra những thay đổi mạnh mẽ hơn trong những năm tới!

Các điều khoản và điều kiện:

Đơn đăng ký sẽ được xử lý trên cơ sở “ai đến trước được phục vụ trước”. Người dùng điền đầy đủ thông tin chính xác vào đơn đăng ký và chuyển phí quản lý vào “cosyear” một cách chính xác sẽ nhận được Ủy nhiệm VEST. Tổng VEST cho vay là 10,000,000.

Chúng tôi sẽ trả lại phí quản lý nếu đơn đăng ký của bạn không hợp lệ. Các ứng dụng không đáp ứng các yêu cầu trên sẽ bị loại mà không cần thông báo. Hồ sơ không có thông tin hợp lệ sẽ bị loại mà không cần thông báo. Vui lòng đảm bảo đọc kỹ các quy tắc trên.

Written by

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store