We are very excited to announce the partnership between COS.TV, our video platform built on the Contentos blockchain, and the world’s second largest online video content platform, Dailymotion, a video discovery platform that commands a global audience of 300 million users.

COS.TV will be using Dailymotion’s video player technology as well as its premium video content catalog to enrich its content offerings over multiple different categories (e.g. sports, news, fashion, etc. across multiple countries like the United States, Latin America, Brazil, United Kingdom, South Korea, Vietnam, and China etc.).

Contentos is dedicated to creating a welcoming environment for content creators…


Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Contentos đang hợp tác với công ty My Defi Pet trong các nỗ lực tiếp thị toàn cầu.

My DeFi Pet là một trò chơi nuôi thú ảo kết hợp DeFi, đồ sưu tầm và cá tính riêng của người dùng. Trò chơi xoay quanh các hoạt động cốt lõi hấp dẫn như thu thập, nhân giống, phát triển, chiến đấu với nhau và giao dịch các thú cưng. Nó được vận hành trên các mạng được hỗ trợ bao gồm Binance Smart Chain và KardiaChain.

Thông qua sự hợp tác này, Contentos…


We are excited to announce that Contentos is collaborating with partner company My Defi Pet on global marketing efforts.

My DeFi Pet is a virtual pet game that combines DeFi, collectibles, and users’ personalities. The game revolves around a core loop of engaging gaming activities such as collecting, breeding, evolving, battling with, and trading/socialising for pets. It is operated on supported networks including Binance Smart Chain and KardiaChain.

Through this collaboration, Contentos will work with My Defi Pet to extend both parties’ marketing reach, both locally in Vietnam and globally. With the recent popularity of play to earn games like…


NÂNG CẤP MỚI CHO HOẠT ĐỘNG CHO VAY VEST TRONG THÁNG 9

Các COSer thân mến!
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình theo dõi hoạt động cho vay của chúng tôi!
Như các bạn biết, Trend NFT+ Blockchain Game đang là xu hướng Hot trong ngành Blockchain. Contentos đang định vị trở thành một nhà lãnh đạo trong không gian của NFT video. Gần đây đã ra mắt ứng dụng Minting NFT nội dung trên COS.TV.
Là một nền tảng chữa đựng các loại nội dung đa dạng, chúng tôi không chỉ tự định vị bản thân mình là một trong thành…


Dear Global COSers,

We’re grateful for all your enthusiastic participation in the prior VEST Loans Bidding events.

Currently, NFT + Blockchain Games is a trending topic within the blockchain industry. Recently, Contentos positioned itself as the leader in the video NFT field, even launching a content NFT minting function on COS.TV. COS.TV is a blockchain video platform that embraces content diversity, and will help to promote NFT content, providing strong advertising support for all NFT projects moving forward.

We want to encourage creators to create more high-quality NFT + blockchain games related content, especially on trending NFT games such as…


Chúng tôi rất vui mừng thông báo Coin98 trở thành hợp tác với của Contentos về việc trao quyền trong nỗ lực tiếp thị ra toàn cầu của Contentos.

Coin98 là một giao thức thanh khoản cross-chain với các sản phẩm: COIN98 Wallet, Coin98 Bridge. Giao thức cung cấp một nền tảng one-stop để người dùng truy cập hệ sinh thái tài chính phi tập trung (Defi), chẳng hạn như sàn phi tập trung, các giao thức cho vay, quản trị trên chuỗi (thông qua Snapshot) và các trò chơi trên Blockchain.

Thông qua sự hợp tác này, Contentos sẽ…


We are excited to announce that Contentos is collaborating with partner company Coin98 on empowering our respective global marketing efforts.

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The protocol provides a one-stop platform for users to access the Decentralized Finance (DeFi) ecosystem, such as decentralized exchanges, lending protocols, on-chain governance (via Snapshot), and blockchain based games.

Through this collaboration, Contentos will work with Coin98 to extend both parties’ marketing reach, both locally in Vietnam and globally. With their deep insights and analysis of the blockchain industry, Coin98…


Chúng tôi vui mừng thông báo Contentos trở thành đối tác với công ty đối tác DotOracle trên hệ sinh thái Polkadot.

DotOracle là network thanh khoản chuỗi chéo và Oracle phi tập trung trong thời gian thực trên Hệ sinh thái Polkadot. DotOracle cho phép thế giới thực được kết nối với hệ sinh thái Polkadot thông qua dịch vụ oracle phi tập trung để chuyển thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn từ thế giới thực sang Polkadot trong thời gian thực. …


We are excited to announce that Contentos is collaborating with partner company DotOracle on the Polkadot ecosystem.

DotOracle is a realtime decentralized Oracle and Cross-chain liquidity network for the Polkadot Ecosystem. DotOracle allows the real world to be connected to the Polkadot ecosystem by providing a decentralized oracle service to transfer information faster and more efficiently from the real world to Polkadot in real time. Also, DotOracle bridges liquidity and digital assets from different blockchains to the Polkadot ecosystem through the MoonBeam parachain.

Through this collaboration, Contentos will work with DotOracle to prepare Contentos for integration with the Polkadot ecosystem…

ContentosHome

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store