Image for post
Image for post

We are very excited to announce the partnership between COS.TV, our video platform built on the Contentos blockchain, and the world’s second largest online video content platform, Dailymotion, a video discovery platform that commands a global audience of 300 million users.

COS.TV will be using Dailymotion’s video player technology as well as its premium video content catalog to enrich its content offerings over multiple different categories (e.g. sports, news, fashion, etc. across multiple countries like the United States, Latin America, Brazil, United Kingdom, South Korea, Vietnam, and China etc.).

Contentos is dedicated to creating a welcoming environment for content creators and their communities; where true value is realized through collaboration. …


Image for post
Image for post

Dear Global COSers,

Thank you all for supporting the Contentos BP Voting Anniversary campaign! It’s thrilling to see global communities continuing to contribute to the Contentos ecosystem. We want to celebrate with our community this Thanksgiving with another event, this time involving our DeFi partner HONEY Finance!

We’ve partnered with Honey Finance to give out a larger loan to HONEY hodlers!

What a sweet deal!

Image for post
Image for post
  • Loan applicants MUST HAVE $HONEY when applying for the VEST loans.
  • $0 loan rate.
  • Very low management fee.
  • Each member can apply for a maximum loan of 300,000 VEST. …

Image for post
Image for post

We are happy to announce that Contentos signed a partnership agreement with FLETA, a blockchain platform for blockchain popularization.

FLETA is a blockchain platform that aims to lead the commercialization of blockchain technology. Its features include a fast speed of 14,000 TPS, unlimited scalability, and low transaction fees, making it friendly to both users and developers. …


10 Triệu VEST CHO VAT Đã Sẵn Sàng Nhân Sự Kiện!

Image for post
Image for post

Kính gửi COSers toàn cầu,

Cảm ơn bạn đã ở đây với chúng tôi trong một thời gian rất dài để xây dựng một hệ sinh thái nội dung tốt thông qua công nghệ Blockchain.Với hơn 125 triệu VEST đã được đóng góp vào chương trình Vote Bp của Contentos từ cộng đồng tuyệt vời trên toàn cầu để hỗ trợ mainnet của chúng tôi và chia sẻ lợi nhuận.

Để kỷ niệm 1 năm sự kiện Vote BP của Contentos, chúng tôi đã chuẩn bị 10 triệu VEST CHO VAY để dành tặng cộng đồng toàn cầu, để thể hiện được sự biết ơn trong đầu tư và đóng góp vào Mainnet Contentos. …


Image for post
Image for post

Dear Global COSers,

Thank you for being here with us on the incredible journey to a better content ecosystem through blockchain technology. An incredible 125 million VEST has been contributed for Contentos BP Voting by the amazing global community to support our mainnet and to share profits.

To celebrate the 1 Year Anniversary of Contentos BP Voting, we’ve prepared a Ten Million VEST budget for our beloved global communities to benefit more from investing and contributing to the Contentos mainnet.

  • $0 loan rate.
  • Incredibly small management fee.
  • Each member can apply for a maximum loan of 300,000 VEST.
  • Application Period: From 2020.11.11 to 2020.11.25 23:59…


Image for post
Image for post

COS.TV — Nền tảng video được xây dựng trên Contentos thông qua công nghệ Blockchain, Ngày 15 tháng 10, công bố thành lập mối quan hệ đối tác chiến lược với nền tảng nội dung video trực tuyến lớn thứ hai thế giới, Dailymotion, một nền tảng video khám phá thu hút hơn 300 triệu khán giả trên toàn cầu với hơn 200 triệu lượt truy cập độc lập trong tháng.

COS.TV sẽ sử dụng công nghệ trình phát video của Dailymotion cũng như danh mục nội dung video cao cấp đã phát sóng trên 1,000 kênh chuyên nghiệp (ví dụ: thể thao, tin tức, thời trang, v.v. …


Image for post
Image for post

Since the launch of the Contentos mainnet on September 25, 2019 more than 119,687,734 VEST have been pledged to Contentos block producers (BPs) through the support of the community. In order to thank the global community for its support, the Contentos Foundation has decided to allocate 100 million VEST from the foundation to node ecological rewards. For the next four years, this allocation will provide more support to node ecological builders.

Community users participating in Contentos BP Voting will see a 20.27% increase in node rewards starting on September 30, 2020. Contentos nodes have distributed 64,290,000 VEST to the community in the past year. This year with the additional rewards, 77,319,076 VEST will be issued to contributors.

The community can visit https://bp.contentos.io/history for the Current Rewards Estimation.


Image for post
Image for post

Gửi các bạn cosers,

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng, COS.TV bắt đầu chính thức triển khai việc tích xanh xác minh trên COS.TV, huy hiệu tích xanh dành tặng những nhà tạo nội dung và KOLS ưu tú và cũng như khuyến khích các bạn sáng tạo nội dung chất lượng cao và cùng nhau phát triển COS.TV.

Đăng ký bật tích xanh với tiêu chí có thể chia thành 2 loại, chi tiết như sau:

Loại A:

  1. Tiêu chí :

- Kể từ ngày đăng ký COS.TV cho đến hôm nay (hơn 6 tháng )

- Lượt xem trung bình của video trong 3 tháng qua (hơn 500 lượt…

About

ContentosHome

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store